Risicomanagement in de corporatiesector - Finext

Risicomanagement in de corporatiesector

Finext Governance, Risk en Compliance (GRC) adviseert woningcorporaties over hun risicomanagement. Het krachtenveld waarin corporaties opereren verandert snel en daarom is het belangrijk dat corporaties een goed beeld hebben van hun risicoagenda.

Voor corporatie Habeko wonen (Rijnwoude) komt daar nog bij dat een fusie aanstaande is tussen de gemeenten in de regio waar Habeko actief is. Redenen voor directeur-bestuurder Martin Bogerd om Finext te vragen om Habeko te helpen bij het in kaart brengen van de strategische en organisatorische risico’s, en hierover een rapportage uit te brengen, die ook is aangeboden aan de Raad van Commissarissen. Het traject heeft gezorgd voor een gemeenschappelijke kijk op de strategische uitdagingen van de corporatie. Habeko wonen verhuurt ca. 1.800 woningen in de dorpskernen Hazerswoude, Benthuizen en Koudekerk aan den Rijn. Habeko opereert voornamelijk in landelijk gebied en verhuurt relatief veel eengezinswoningen.

Aanleiding

Corporaties hebben te maken met steeds meer veranderingen in de omgeving. Ook worden de veranderingen steeds complexer en diverser. Het gaat om veranderingen zoals:
1. EU-wetgeving die bepaalt dat corporaties tenminste 90% moeten verhuren aan de sociale doelgroep;
2. De behoefte van doelgroepen verandert. Senioren blijven bijvoorbeeld langer zelfstandig wonen dan vroeger;
3. Van corporaties wordt steeds meer verwacht dat zij bijdragen aan het verduurzamen van het woningbezit.;
4. Sturen op vitaliteit en sociale cohesie worden steeds vaker ook als een taak van de corporaties gezien;
5. De hogere eisen die stakeholders aan de governance van corporaties stellen, o.a. als reactie op een tekort schietend risicomanagement bij een aantal corporaties.
Ook Habeko krijgt steeds meer te maken met deze ontwikkelingen. Om die reden vroeg directeur/bestuurder Martin Bogerd aan Finext om met het MT de organisatorische en strategische risico’s te inventariseren, te waarderen en een begin te maken met het gezamenlijk formuleren van beheersmaatregelen. Hieronder staat beschreven hoe dit traject verlopen is.

Aanpak

Finext onderscheidt vijf soorten risico’s voor corporaties in haar aanpak. Samen vormen deze risico’s de risicoagenda (zie figuur hieronder). Achterliggende gedachte is, dat de corporatie een compleet beeld heeft van haar beheersing en beheersvraagstukken als deze vijf soorten risico’s inzichtelijk zijn. Het gaat hierbij om financiële, operationele, strategische, projectmatige en organisatorische risico’s.

risicoagenda

Bij de opdrachtformulering bleek dat Habeko wonen vooral behoefte had om de strategische en organisatorische risico’s te
inventariseren en beheersen. In een eerste bespreking met directeur/bestuurder Martin Bogerd heeft Finext Risk de belangrijkste
risico’s geïnventariseerd, waarna de andere MT-leden de lijst met risico’s hebben aangevuld. In een gezamenlijke sessie met directie
en MT zijn met behulp van stemkastjes de risico’s gescoord op kans en impact. De discussie over de verschillen van inzicht over kans
en impact heeft geleid tot een beter en eenduidiger beeld van de risico’s.
Na deze sessie heeft Finext de risico’s geclusterd naar risicothema’s. Door deze clustering werd de samenhang tussen de risico’s
duidelijker en werd de communicatie over de risico’s effectiever. In een tweede gezamenlijke sessie is vervolgens een start gemaakt
met het definiëren van de te nemen beheersmaatregelen en zijn de risico’s ook toegewezen aan eigenaren.

Resultaat

Het resultaat was een gemeenschappelijk beeld over de strategie van de corporatie en de stappen die genomen moeten gaan worden
om deze strategie te laten slagen. Het project is afgerond met een rapportage aan de Raad van Commissarissen, waarbij de Raad
van Commissarissen is gevraagd de uitgezette strategie te bekrachtigen.

Afbeelding1

Werkwijze Finext

Finext GRC levert maatwerk. De unieke kenmerken van jouw organisatie en jouw branche vragen om een op-maat-gesneden oplossing, die gebaseerd is op een combinatie van de meest gangbare modellen en theorieën. Het gaat erom dat de aandachtsgebieden van deze modellen verwerkt is in de aanpak, zodat de organisatie voldoet aan wet- en regelgeving. Verder werken we altijd in een vorm van cocreatie met de opdrachtgever, omdat we hiermee de kennis van de klant en onze eigen kennis optimaal kunnen inzetten.

We vinden het verder belangrijk, dat we pragmatische oplossingen bieden. Oplossingen die de klant direct kan toepassen, zijn problemen oplost of zijn ambities waarmaakt. Vakinhoudelijk vinden we het cruciaal, dat we aan de ene kant aansluiten bij de gebruikelijke standaards. En aan de andere kant interactievormen creëren, die voor meer begrip en bewustzijn van risico’s zorgt. Het creëren van een risicobewuste cultuur is een essentieel aspect van het borgen van risicomanagement binnen een organisatie.

Governance, Risk & Compliance Non-profit & Educatie