Hello from the other side - Finext

Hello from the other side

‘Breinstein’ Roger Sperry (1977) heeft wetenschappelijk aangetoond dat onze hersenen in twee helften zijn verdeeld. Beiden delen worden verbonden door een hersenbalk, de corpus callosum. Iedere hersenhelft heeft eigen specifieke functies en  dominanties. Deze dominanties zijn gelokaliseerde kenmerken die ertoe leiden dat beiden delen van ons brein een eigen rol spelen in onze manier van denken. Hoe zit dit precies in elkaar? Wat zijn de huidige opvattingen en die van de toekomst? En hoe kunnen wij ons brein optimaal inzetten in een portfolio-, programma- of projectomgeving?

 

Door Lieke Dekker, september 2016

Yellow and red two Dublin doors with pink blooms and green ivies on the brick wall, stairs at the front in spring.

Voor een lange tijd heeft de mensheid zich laten leiden door de linkerhersenhelft. Dit deel van ons brein behelst logica, analyse en lineair denken. Niet vreemd, want ook de wetenschap heeft eeuwenlang bepaald dat dit deel van ons brein bepalend is voor ons mens-zijn. Het onderwijssysteem en bijbehorende opvoedingstraditie leveren hier een grote bijdrage aan. Net als de focus op lineair denken en analyse in organisatieculturen en -structuren. Vanwege deze benadering leidde de rechterhersenhelft – welke eigenschappen zoals synthese, intuïtie en het grotere plaatje zien behelst – een kwijnend bestaan, werd deze als minderwaardig gezien en daarom zelfs min of meer genegeerd.

Verandering is echter aan de orde van de dag. Volgens Pink (2013) heeft de samenleving van boeren (het agrarische tijdperk) zich ontwikkeld via een samenleving van fabrieksarbeiders (het industriële tijdperk) naar een samenleving van kenniswerkers (het informatietijdperk). En nu groeien wij door naar een samenleving van creatievelingen en patroonherkenners (het conceptuele tijdperk). High tech is niet meer goed genoeg. High concept it is. Organisaties zullen steeds meer vraag krijgen naar mensen die conceptueel kunnen denken. Mensen die niet voor de hand liggende verbanden kunnen leggen, het hogere doel kunnen zien en zaken op een net even andere manier bekijken en uitleggen aan anderen.

De rechterhersenhelft is dus in opmars. Ook binnen portfolio’s, programma’s en projecten. Het productief benutten van deze denkkracht is één van de belangrijkste taken van een projectleider. Bewustwording van de functie van het rechterbrein zal leiden tot een genuanceerde invalshoek voor ieder vraagstuk. Hier volgen een aantal tips om de rechterhersenhelft wat aan te wakkeren binnen een projectteam:

  • Vertrouwen in plaats van regels. Regels en procedures kunnen het vrijdenken enorm verhinderen. Daar komt bij dat verslaglegging en controles veel tijd vergen. Bij het maken van afspraken dient er dus voldoende ruimte te zijn voor creativiteit. Mensen hebben wel degelijk kaders nodig, maar als deze te krap zijn ontneemt dit het vrije denken.
  • Draai de teamrollen om. Neem als projectleider eens een andere teamrol in, of laat iedereen voor een bepaald tijdsframe van rol wisselen. Kijkend door de ogen van een ander ontstaan vaak nieuwe inzichten. Plan een mindmap sessie om alle ervaringen, ideeën en suggesties op een creatieve manier met elkaar te verbinden.
  • Storytelling. Dit is een inspirerend communicatiemiddel dat het verhaal achter een project tot leven brengt. Teamleden worden betrokken bij de kern van een project, brengen elementen in beeld en vertellen over hun persoonlijke belevenissen. Ons brein onthoudt een verhaal veel beter dan feiten en argumenten.

Iedereen kan zijn rechterhersenhelft ontwikkelen. Het vergt alleen wel wat inspanning, zeker voor diegene waarbij ‘links’ de boven(kamer)toon voert. Rechts en links zullen elkaar echter nooit vervangen, samen zullen zij voor synergie zorgen. Feit blijft wel dat het tijd is voor een nieuwe manier van denken. Probeer het dus eens voor de gein – dat fijne, kleine rechterbrein.

Bronnen:

  • Pink, D. – Een Compleet Nieuw Brein (2013)
  • Riepma, R. et al – Projectmanagement o.b.v. IPMA-D (2010)
  • Sperry, R. – Bridging Science and Values (1977)

 

 

Bewaren

Projectbeheersing