Digital Finance Consultancy - Finext

Digital Finance Consultancy

Digital Finance Consultancy betreft alle activiteiten die nodig zijn voor een effectieve en efficiënte financiële functie in een digitaal tijdperk. Een onderwerp dat niet alleen gaat over data, over digitale processen, maar ook over structuur en mensen. Hieronder zijn voorbeelden van de verschillende onderwerpen verder uitgewerkt. De kracht van verandering zit altijd in een combinatie van deze onderwerpen. In elk bedrijf is de mix van onderwerpen anders, afhankelijk van de bestaande situatie, de knelpunten die er zijn en de ambitie voor de toekomst. De consultants van Finext gaan graag aan de slag om de juiste mix te bepalen en een routekaart te maken met praktische stappen in de richting van de ze ambitie.

Digital Finance Team

Je mensen zijn een belangrijk onderdeel van je financiële functie. Digitale oplosingen resulteren in een verandering van de dagelijkse werkzaamheden. Mensen krijgen hierdoor andere rollen, vaardigheden en verantwoordelijkheden. Wij helpen mensen om hun nieuwe kracht te vinden in deze verandering.


Procesverbeteringen

Processen in bedrijven veranderen continue door verschillende oorzaken. Dit heeft gevolgen voor de financiële verwerking de transacties uit het primaire proces en de informatie die nodig is om te sturen. Proceshygiëne gericht op het verzamelen van de juiste data voor verantwoorden en sturen vraagt om permanent onderhoud van processen. Wij helpen knelpunten te signaleren en processen opnieuw in te richten.


Enterprise performance management

Systeemarchitectuur

Door digitalisering is er een overvloed aan technische oplossingen beschikbaar. Hierdoor zie je soms als organisatie door de bomen het bos niet meer en laat je kansen liggen. Wij ondersteunen organisaties met het beoordelen van huidige systemen, (her)inrichten van hun systeemarchitectuur en het selecteren van de juiste technische oplossingen voor hun situatie.

Data-architectuur

Data is de olie van het digitale tijdperk. Toch hebben veel organisaties moeite met het begrijpen, beheren en gebruiken van hun data, met veel knip-en-plakwerk als gevolg. Wij ontwerpen nieuwe data-architecturen vanuit organisatielogica en richten data governance in.

Businessman investor analyzing company

Digital Finance Team

Thema’s die gevolgen hebben voor de verschillende medewerkers met een financiële rol zijn heel divers. Deze variëren bijvoorbeeld van veranderingen in de waardeketen tot nieuwe wet- en regelgeving. Veel financieel professionals hebben moeite om los te komen van oude gewoontes, ondanks dat er steeds meer van hen gevraagd wordt. Al lang bestaat de wens om minder repeterende administratieve en rapportage taken uit te voeren. De tijd die in theorie vrijkomt kan worden gebruikt als business partner of met een grotere rol in de enterprise architectuur (link artikel). Hierbij past ook de verschuiving van rapporteren over het hier en nu, naar het voorspellen van de toekomst. Deze accentverschuivingen in de rol van financieel professionals vraagt om de inzet andere competenties en het loslaten van oude gewoontes. Makkelijker gezegd dan gedaan.

Als gehele financiële functie een stap van A naar B wil maken, geldt dit ook voor individuele medewerkers. Verandering in gedrag moet passen bij de drijfveren van het individu. Een veranderprogramma met deelprojecten elk gericht op de grotere stap van A naar B, waarop medewerkers vanuit hun drijfveren aanhaken geeft de beste basis voor blijvende verandering en nieuwe energie. De deelprojecten zullen divers van aard zijn. Een versterking van de primaire vastlegging, datamanagement of een predictive modelling project zijn voorbeelden van deze deelprojecten. Elke routekaart vraagt om aandacht voor het veranderpotentieel van mensen.

Verbouwen met de winkel open

Een nieuwe werkwijze komt niet vanzelf, dit kost tijd. Tijd die ten koste gaat van de inzet voor de huidige werkzaamheden. Vaak is deze tijd er wel, de financiële functie kent van oudsher een fluctuerende intensiteit door het jaar en door de maand. Focus en discipline is nodig om rustigere periodes te gebruiken voor vernieuwing. Medewerkers een centrale rol geven in de verandering heeft als voordeel dat kennis van het huidige proces, inclusief de knelpunten, wordt ingebracht. Let wel op dat oud denken niet omslaat in ‘dat werkt toch niet’ argumenten en omslaat in weerstand.

Meedoen alleen is niet genoeg

Meedoen in een veranderproces is leerzaam en vraagt om andere competenties. Wanneer medewerkers in een veranderproject de verandering ook gaan dragen wordt de basis gelegd voor de acceptatie van de verandering. De essentie van de vernieuwing moet worden gedeeld met andere belanghebbenden en ook hierin is een rol weggelegd voor de deelnemers aan het project. Succes vieren, vragen betantwoorden, feedback van belanghebbenden verwerken, allemaal acties die de kans op succes vergroten.

Veranderen als bonus

Medewerkers die zichzelf open stellen voor verandering zijn met de toekomst bezig. De eigen toekomst en die van het bedrijf. Veranderen is ook spannend omdat de uitkomst van het veranderproces onzeker is. Een veilige omgeving waarin experimenteren en fouten maken mag is een voorwaarde voor medewerkers om in te stappen. De kans krijgen om in deze nieuwe omgeving te mogen stappen gaat over de kans krijgen om nieuwe competenties te ontwikkelen of bestaande competenties verder aan te scherpen. Competenties die weer belangrijk zijn voor de toekomst.

Procesverbeteringen

Er zijn verschillende triggers waardoor processen veranderen en waardoor verantwoording- en sturingsinformatie veranderd. Het kennen van deze triggers helpt financieel professionals om een duidelijke rol te spelen in deze verandering.

Systeemwijzigingen

Nieuwe tools zijn steeds vaker ook aanleiding om processen verder te automatiseren of te vereenvoudigen. Een mooie kans om efficiënter te gaan werken en het werk voor medewerkers interessanter te maken.

Nieuwe businessmodellen

Digitale transformatie van de primaire processen waarbij bijvoorbeeld de relatie tot klanten en leveranciers veranderd, heeft ook gevolgen voor verantwoorden en sturen en dus ook voor financiële processen. Tijdig de impact van veranderingen in beeld hebben voorkomt veel handmatige correcties en gebrekkige datakwaliteit.

Eisen stellen aan primaire processen

Transacties uit het primaire proces zijn leveren lang niet altijd de juiste input voor de financiële verwerking ervan. Vanuit compliance perspectief is het belangrijk om duidelijke eisen te stellen aan de uitkomsten van primaire processen in termen van geld en data. Het voorkomen van fouten is altijd beter als het corrigeren ervan.

Relatie tussen processen en data

Processen leveren data als bijproduct. Een bijproduct dat belangrijk is voor verantwoorden en sturen. Onderhoud van de relatie tussen processen (organisatielogica) en het datamodel voorkomt faalkosten.

 

Systeemarchitectuur

De financiële functie werkt dagelijks met verschillende soorten systemen ter ondersteuning van hun werk. Een van de gevolgen van digitalisering is dat systemen meer geadvanceerd worden, waardoor ze het proces beter ondersteunen. Het begrijpen van deze innovatie helpt de financiële functie om hun werk soepeler en slimmer uit te kunnen voeren.

Gebruik van het huidig systeemlandschap

Vaak worden systemen in het huidige systeemlandschap niet optimaal benut of gebruikt voor een ander doel dan hun kracht. Door systemen te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn wordt het proces beter ondersteund en onnodige handelingen voorkomen.

Platformen versus best-of-breed

Bij het kiezen van nieuwe techniek wordt al snel gekeken naar oplossingen die veel verschillende functionaliteiten hebben (platformen) in plaats van oplossingen die weinig functionaliteiten hebben. Toch kunnen juist deze oplossingen juist de sleutel tot succes zijn, omdat zij zich vaak specialiseren in die functionaliteiten (best-of breed).

Integreren van systemen

Door digitalisering neemt ook het aantal systemen binnen andere onderdelen van de organisatie toe. Het integreren van deze systemen in de systemen van de financiële functie kunnen bijdragen aan de informatievoorziening in de financiële processen en rapportages.

Data-architectuur

Data-architectuur is het fundament van een sterk systeemlandschap, gestructureerde processen en duidelijke informatievoorziening. De financiële functie kan bijdragen aan de data-architectuur door middel van zijn overstijgende rol en inzicht in de organisatie.

De relatie tussen het datamodel en organisatielogica

De financiële functie heeft overzicht over de organisatie vanuit financieel perspectief. Dit perspectief is waardevol in de definitie van de organisatielogica en het bijbehorende datamodel.

De kracht van data governance

Zonder data governance is de kans groot dat er veel tijd besteed wordt aan het corrigeren van (master) data. Verantwoordelijkheid over databronnen of datastromen zorgt voor vertrouwen in de geleverde informatie.

Datakwaliteit als meetpunt van prestatie

Zonder een goede datakwaliteit kunnen verkeerde besluiten genomen worden en is het lastig om databronnen te combineren. Door datakwaliteit een meetpunt van prestatie te maken creëer je een situatie waarin je elke dag het beter doet dan de vorige.

Een greep uit onze klanten


BoskalisLa Place LogoProRail